Innledning
Dette kjøpet regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disselovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. Fo en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.
Når mann bestiller noe fra kategori ‘DIV’ gjelder det vanlig kjøpslov om fullreturrett innen 10 dager, men da må varen være uåpnet og ubrukt. Du som kunde må sørge for frakt kostnaden for varen.
Vannkjemi kan dermed ikke returneres pga. vi har ikke kontroll over om det er brukt eller ikke.
Retur av massasjebad og swimspa må du som kunde ta kostnaden av frakt. og evt. Utgifter Bad og Fritid AS har hatt med levering og tilbakebetaling av gods.
Ved avbestilling av spesial varer, deler og bad som vi ikke har i vårt vanlige sortiment, må du som kunde betale 25% av varens pris i avbestillingsgebyr. Om du skal ha spesial bestilling må du ringe oss, sende mail eller komme inn til oss på butikken for å kunne bestille det. Det er for at bestillingen skal bli 100% rett.

1. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt er avtalt mellom partene foran, så frem det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Selger er Bad Og Fritid AS, Malmefjordsvegen 236, 6445 Malmefjorden, post@badogfritid.no, 47023000, ORG.NR. 921 318 057 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Bad og Fritid AS innhenter og behandler personopplysninger knyttet til bruk av vår nettbutikk for følgende formål og tjenester:
• Ved handel og betaling i nettbutikk
• Henvendelser via våre kontaktskjemaer
Persjonopplysninger om deg vil kun bli bruktfor disse formålene. Det er frivillig for deg å oppgi persjonopplysningener i forbindelse med tjenester i nettbutikken, og innhenting av samstykke vil komme klart frem der det skjer. Vi gjør oppmerksom på at enkelte opplysninger er nødvendig å innhente for at vi skal kunne behandle din henvendelse eller ordre.

4. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne priseninkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Med mindre det er kjøper som har en ekstra etterspørsell om vare eller tjeneste som det er ikke ble avtalt fra begynnelsen av.

5. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikk eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå slik feil.

6. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utsendt ve forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Fakturagebyr kommer i tillegg.
Kjøper under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7. Betaling

Kort
Vi aksepterer DEBIT/CREDIT betalinger med VISA og MASTERCARD som kortbetaling.

Webpay Faktura:
Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Webpay Delbetaling:
Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokreditavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10000kr, varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195, termingebyr 35 kr: 10,68%

Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon

8. Som bruker av nettsiden har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Dersom du mener vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernloven eller på en anna måte har brutt loven, ber vi deg ta kantakt med oss snarest.

9. Leveringen er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremstår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøperen uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

10. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

11. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, hellidag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen før derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående vare vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper detter de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selgerhar unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene, Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller testing av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han hat mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

12. Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelse bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksemper e-post).
Oppfyllelse
Kjøper kam fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene dalle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres varen etter tilleggsfristen forbruker har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldense onnen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

13. Hvis det forelliger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnom dersom det skjer innen 2 mnd. Fra mangeken nle oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 2 år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er reklamasjonsfristen 5 år.
Dersom varen har mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende produkt. Selger kan likevel motsette seg kjøperenskrav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn 2 avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forhold mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet sette lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

14. Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller live, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtale, kreve avtalen hevetsamt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyrved uavhentet varer.
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoliven.
Gebyr ved uavhentet ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forskinkelse eller mangler etter punkt 11 og 12.

16. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. ,ed mindre kjøperen samstykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

17. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 11 og 12. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukereadet.no